Splošni pogoji

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družb v skupini WiFiPoint (Multimedia d.o.o, v nadaljevanju WiFiPoint ali izvajalec) urejajo razmerja z naročniki o uporabi elektronskih komunikacijskih storitev. Predmetna razmerja urejajo še naročniška pogodba, cenik storitev, navodila za uporabo ter morebitni posebni pisni dogovori. Določene storitve imajo zaradi svoje specifičnosti in posebnih zahtev tudi svoje posebne pogoje uporabe takšnih storitev. Vsi takšni pogoji so naročnikom in drugim uporabnikom dostopni na WiFiPointovih prodajnih mestih in na WiFiPointovi spletni strani www.WiFiPoint.net.
1. OPREDELITEV POJMOV
Splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju SP) elektronskih komunikacijskih storitev družb v skupini WiFiPoint so splošni pogoji poslova¬nja WiFiPointa kot izvajalca elektronskih komunikacijskih storitev v razmerju do naročnikov in drugih uporabnikov teh storitev.
Izvajalec: družba v skupini WiFiPoint.
Naročnik: vsaka fizična ali pravna oseba, s sklenjeno veljavno naročniško pogodbo.
Novi naročnik: naročnik, ki še nikoli ni uporabljal storitve WiFiPoint, in naročnik, ki je na obstoječem internetnem priključku naročniško pogodbo z WiFiPointom prekinil pred več kot tremi meseci.
Naročniška pogodba: pogodba med izvajalcem in naročnikom, katere sestavni del predstavljajo tudi priloge, kot so cenik storitev in opis posameznih paketov, opisi akcijskih ponudb, navodila za uporabo posameznih storitev in druge priloge v skladu z določili naročniške pogodbe.
Naročnina: denarni znesek, ki ga naročnik praviloma mesečno plačuje za izbra¬no storitev.
Priključnina ob prvi vzpostavitvi priključka: vključuje vzpostavitev povezave med omrežjem WiFiPoint in naročnikove terminalne opreme, če za to obstajajo tehnične možnosti. V ta okvir sodi tudi izvedba hišne napeljave. od terminalne opreme do priključnega mesta, kjer je v naročnikovih prostorih nameščena upo¬rabniška terminalna oprema.

Priključnina ob aktivaciji že vzpostavljenega, vendar neaktivnega priključka: priključnina vključuje (glede na naročeno storitev):
• prihod tehnika na lokacijo naročnikovega priključka,
• material za napeljavo (kabel, konektorji, 1 m priključne vrvice, pritrdilni material, priključna vrvica UTP),
• delo za izvedbo nadometne napeljave povezave od priključnega mesta do WiFiPoint dostopne točke v naročnikovih prostorih (do največ 20 m napeljave); 1 x izvedba preboja stene z debelino do 25 cm,
• konfiguracijo dostopne točke,
• preizkus delovanja storitve.
Priključnina za obstoječega naročnika, ki sklene naročniško razmerje za novo storitev, vključuje vse zgoraj navedene storitve operaterja razen materiala za napeljavo.
2. POGOJI ZA SKLENITEV NAROČNIŠKEGA RAZMERJA
2.1.
Naročniška pogodba začne veljati z dnem, ko naročniško pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki.
Po izpolnjenih pogojih za priključitev bo uporabniški račun odprt v 3 dneh in aparaturna oprema dobavljena v 14 dneh.
2.2.
Če naročnik odstopi od pogodbe, preden je priključitev izvedena, do tedaj pa je izvajalec že izvedel določena dela, je naročnik dolžan izvajalcu povrniti stroške za opravljeno delo, vendar največ do višine priključnine za predmetno naročeno storitev oz. drugih vnaprej dogovorjenih stroškov izgradnje priključka.
2.3.
Izvajalec sklene naročniško pogodbo z vsako zainteresirano fizično ali pravno osebo s stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, če za to obstajajo tehnične možnosti in so izpolnjeni pogoji v nadaljevanju besedila.
Fizična oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je polnoletna,
• ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
• navede vse zahtevane in točne podatke ter predloži identifikacijski dokument,
• nima neporavnanih zapadlih obveznosti do izvajalca.
Pravna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• je registrirana in/ali ima sedež ali registrirano predstavništvo na območju Re¬publike Slovenije,
• nima neporavnanih zapadlih obveznosti do izvajalca,
• naročniško razmerje sklene zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z njegovim pisnim pooblastilom.
Izvajalec ni dolžan skleniti naročniškega razmerja s fizično ali pravno osebo, če:
• je zoper njo uveden stečajni postopek, likvidacijski postopek ali postopek pri¬silne poravnave,
• utemeljeno meni, da bo zainteresirana oseba zlorabila pravice, ki jih bo pridobila s sklenitvijo naročniške pogodbe.
2.4.
Naročnik je dolžan pred sklenitvijo naročniškega razmerja posredovati podat¬ke, zahtevane v naročniški pogodbi. Podatki, ki jih naročnik navaja v naročniški pogodbi, morajo biti točni in popolni. Za posredovanje napačnih in nepopolnih podatkov je naročnik materialno odgovoren. Če se naročniška pogodba sklepa po pošti, mora naročnik poslati pravilno izpolnjen in podpisan izvod pogodbe.
2.5.
Naročnik je za ustrezno identifikacijo v okviru podatkov, predvidenih v naročniški pogodbi, dolžan navesti svojo davčno številko. Ob naročnikovi zahtevi za posre¬dovanje podatkov o prometu ali drugih podatkov, ki se nanašajo na naročniško razmerje, se je naročnik dolžan identificirati s svojo davčno številko. Prav tako je predložitev naročnikove davčne številke obvezen element pri zahtevi za spre¬membe v zvezi z obstoječim naročniškim razmerjem.
2.6.
Naročnik se lahko po sklenitvi naročniške pogodbe za ustrezen paket storitev z WiFiPointovim izvajalcem na terenu dogovori za dobavo ali menjavo dodatne opreme, katere prejem naročnik potrdi s podpisom določenega operaterjevega obrazca. Z uporabo obrazca lahko naročnik odda tudi zavezujoče naročilo za spremembo paketa, naročniško razmerje pa sklene s podpisom nove naročniške pogodbe.
3. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
3.1.
Izvajalec bo podatke v zvezi z naročniškim razmerjem zbiral, obdeloval in uporabljal v skladu s prepisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev naročniške pogodbe, zaračunavanje storitev ter za potrebe izvajalčevih analiz opravljenih storitev.
3.2.
Operater lahko ob zagotavljanju elektronske pošte na svojih poštnih strežnikih shranjuje vsebino komunikacij (elektronsko pošto) skladno s členom 147/4 ZEKom-1.
3.3.
Pridobljeni osebni podatki se varujejo kot izvajalčeva poslovna skrivnost in se uporabljajo le za nemoteno izvajanje naročniškega razmerja, za tržne analize, na¬menjene izboljšanju izvajalčevih storitev, ter za obveščanje o novostih v ponudbi izvajalca. Izvajalec zbira podatke o naročnikih na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah in naročniške pogodbe. Pri tem zbira podatke o imenu in priimku oziroma firmi za pravne osebe, stalnem bivališču naročnika, naslovu priključka, davčni številki oziroma identifikacijski številki za DDV, infor¬macije o bančnih transakcijskih računih, prek katerih naročnik posluje, ter druge informacije in podatke, navedene v naročniški pogodbi, ki so potrebni za sklenitev naročniškega razmerja in zagotavljanje storitev. S predhodnim pisnim soglasjem naročnika lahko izvajalec za interne potrebe analiziranja podatkov glede ponudbe storitev v posameznih primerih zbira tudi druge podatke o naročniku.
3.4.
Izvajalec bo elektronski naslov, ki ga bo naročnik ob sklenitvi naročniškega razmerja navedel v pogodbi, uporabljal za nemoteno izvajanje naročniškega razmerja, za obvešča¬nje naročnikov o predvidenih vzdrževalnih delih na omrežju oziroma morebitnih tehničnih težavah v omrežju in za obveščanje o novostih v ponudbi storitev izvajalca. Za predhodno navedene namene bo izvajalec uporabljal tudi druge elektronske naslove, ki mu jih bo naročnik pisno ali telefonsko sporočil v okviru naročniškega razmerja. Naročniku bo v okviru vsakega od obvestil omogočeno, da prejemanje nadaljnjih izvajalčevih obvestil na svoj elektronski naslov prekliče.
3.5.
Ob podpisu naročniške pogodbe uporabnik soglaša, da se v primeru njegovega neupoštevanja obveznosti sme njegove podatke dati na razpolago tretji osebi z namenom izterjave dolgov.
4. VZDRŽEVALNA DELA NA IZVAJALČEVEM OMREŽJU
4.1.
Za opravljanje storitev po tej pogodbi se izvajalec zavezuje redno vzdrževati svoje omrežje in naprave, ki omogočajo povezave do priključka naročnika. Vzdrževalna dela zajemajo zlasti zagotavljanje kakovostnega signala do priključnega mesta, odpravo vseh okvar na okolju WiFiPoint ter vzdrževanje in po potrebi zamenjavo drugih naprav izvajalčevega omrežja.
4.2.
Izvajalec bo vzdrževalna dela na svojem omrežju izvajal v skladu s predpisi o tehničnih in varnostnih normativih. V primeru opravljanja del v naročnikovih prostorih bo izvajalec opravljal posege po predhodnem dogovoru z naročnikom in po zaključku del vzpostavil prejšnje stanje. Naročnik bo na svoji nepremičnini omogočil zgraditev in vzdrževanje omrežne priključne točke. Izvajalec lahko za izvedbo vzdrževalnih del pooblasti tudi podizvajalca, za delo katerega v odnosu do naročnika v celoti odgovarja izvajalec.
5. TEHNIČNE ZAHTEVE
5.1.
Naročnik je sam odgovoren za pravilno zaščito in zavarovanje svojih naprav in naprav prejetih v uporabo od ponudnika storitev pred prenapetostnimi učinki (udar strele). Izvajalec ne odgovarja za povzročeno škodo, morebitno ne¬delovanje storitve ali morebitne nastale stroške naročniku zaradi udara strele. V primeru uničenja opreme izvajalca v uporabi pri naročniku, je naročnik izvajalcu dolžan povrniti celotno vrednost uničene opreme.
5.2.
Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neprimerne, nepravilne ali neustrezne uporabe opreme s strani naročnika.
6. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE STORITEV PO TEJ POGODBI
6.1.
Izvajalec bo naročniku omogočil uporabo vseh naročenih storitev, ki so na lokaciji naročnikovega priključka tehnično izvedljive.
6.2.
Izvajalec zagotavlja delovanje službe za prijavo napak v skladu s predpisi. V primeru načrtovane prekinitve storitev zaradi vzdrževanja omrežja in pripadajočih naprav bo izvajalec predhodno obvestil naročnika. Izvajalec ne odgovarja za prekinitve in napake, ki so posledica višje sile ali dogodkov, ki niso pod njegovim vplivom. Izvajalec zagotavlja storitve na svojem omrežju v skladu z naročniško pogodbo, pripadajočimi dodatki, cenikom in temi splošnimi pogoji. Služba za prijavo napak obratuje v času od 8.00 do 22.00 ure vse dni v tednu.

6.3.
Izvajalec:
• si pridržuje pravico do občasnih prekinitev pri zagotavljanju storitev po tej pogodbi zaradi izvajanja vzdrževalnih del,
• ne odgovarja za podatke, do katerih naročnik dostopa preko interneta ali jih ima shranjene na svoji računalniški opremi,
• ne daje nikakršnih garancij za datoteke in za podatke, ki jih uporabnik prenese z interneta ali drugih sistemov,
• ne prevzema odgovornosti za vsebino, obliko in verodostojnost informacij, ki jih uporabnik pridobi z uporabo komunikacijskih storitev,
• si pridržuje pravico od naročnika zahtevati umik informacij in ponudb oziroma preprečiti dostop do naročnikovih vsebin, ki bi bile lahko v neskladju s predpisi,
• si pridržuje pravico omejiti dostop do vsebin na internetu, za katere oceni, da so sporne, ali za katere dobi zahtevo pristojnega organa ali sodno odredbo o preprečitvi dostopa do posameznih vsebin,
• si pridržuje pravico do začasne omejitve dostopa oziroma do stalnega odklopa naročnika, če njegova dejavnost ali prisotnost v internetu škodljivo vpliva na delovanje interneta ali sistemov v izvajalčevem omrežju,
• ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti, povezane z delovanjem storitev v skladu z določbami naročniške pogodbe,
• ne odgovarja za morebitne okvare ali poškodbe na naročnikovi opremi, če jo priklopi na naprave izvajalca
• si pridržuje pravico spreminjati vsebine in cene naročniških paketov; o morebitnih spremembah bo izvajalec obvestil naročnike najmanj 30 dni pred spremembo na svoji spletni strani in/ali pisno in/ali na druge običajne načine,
6.4.
Izvajalec ne odgovarja naročnikom za posledice slabše kakovosti storitev, če pride do prekinitve ali zmanjšanja dostopnosti storitev zaradi napak ali okvar v storitvah ter v omrežju, ki so posledica naravne ali druge nesreče oziroma drugih okoliščin ali dejanj tretjih oseb, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček.

7. NAROČNIKOVE OBVEZNOSTI
7.1.
Naročnik se obvezuje, da bo pred priključitvijo na omrežje izvajalca:
• predložil popolne in verodostojne osebne podatke za vpis v izvajalčevo evidenco naročniških razmerij,
• zagotovil ustrezen prostor za priključitev in namestitev opreme za komunikacij¬ski priključek oziroma prenos podatkov ali za dostop do internetnega omrežja in po potrebi pridobil soglasja lastnikov zemljišč in prostorov oziroma stavb, kjer bo potekala povezava na izvajalčevo omrežje, da dovoljujejo posege za izvedbo in vzdrževanje priključkov na svojih zemljiščih oziroma stavbah,
• zagotovil električne omrežne priključke z napetostjo 220V za napajanje opreme v skladu s predpisi,
• zagotovil ozemljitvene priključke v skladu s predpisi.
7.2.
Naročnik se obvezuje, da po priključitvi na omrežje izvajalca:
• ne bo spreminjal nobenih naprav izvajalca ali konfiguracije ter programske kode,
• bo z opremo, ki je v lasti izvajalca, ravnal kot dober gospodar,
• v splet ne bo pošiljal podatkov in informacij, ki bi bili v neskladju s predpisi,
• v splet ne bo posredoval vsebin, ki vsebujejo viruse, oziroma bo sam poskrbel za ustrezno protivirusno zaščito,
• bo spoštoval avtorske pravice, izhajajoče iz intelektualne lastnine,
• ne bo pošiljal elektronske pošte z oglaševalsko vsebino naslovnikom, ki tega niso dovolili,
• po morebitnem prenehanju veljavnosti te pogodbe, ne bo zahteval odstranitve obstoječega priključka in povezav na izvajalčevo omrežje, oziroma ne bo na nikakršen način posegal v povezave in naprave odklopljenega komunikacijskega priključka.
Naročnik potrjuje, da mu je znano dejstvo, da lahko do motenj pri delovanju storitev pride zaradi uporabe različnih brezžičnih naprav v objektu naročnika (telefoni, števci za odčitavanje toplote, vode itd.) ali tovrstnih naprav v bližnji okolici naroč¬nikovega objekta, za kar izvajalec ne odgovarja. V teh prime¬rih izvajalec ni odgovoren za nedelovanje oziroma motnje pri delovanju storitev.
7.3.
Če bi naročnik opremo, ki jo je prevzel v uporabo za sprejem storitev po tej pogodbi in je v lasti izvajalca, poškodoval, uničil ali neupravičeno odsvojil, se zavezuje iz¬vajalcu na podlagi izstavljenega računa povrniti celotno vrednost takšne opreme.
7.4.
Ob odklopu naročnika iz omrežja izvajalca je naročnik dolžan poravnati vse od¬prte zapadle obveznosti iz naslova naročniške pogodbe do dneva odklopa in tudi stroške predčasne prekinitve pogodbe, če je bilo pogodbeno razmerje sklenjeno za določeno minimalno obdobje veljavnosti.
7.5.
Naročnik je materialno odgovoren za posredovanje napačnih in nepopolnih osebnih podatkov. Naročnik se obvezuje izvajalcu nemudoma, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni po nastali spremembi, pisno sporočiti vsako spremembo prebivališča, spremembo v zvezi z računi, prek katerih posluje, in spremembo drugih podatkov ter pogojev, ki so vplivali na sklenitev naročniškega razmerja. Vse finančne in druge posledice, ki bi nastale zaradi nepravočasnega sporočanja sprememb, bremenijo naročnika. Če naročnik spremembe podatkov ne sporoči, lahko izvajalec odpove naročniško pogodbo. Izvajalec evidentira spremembe od dneva prejema pisnega obvestila in jih upošteva v obračunu za naslednji mesec.
7.6.
Naročnik zaradi izvajanja naročniške pogodbe oziroma zaradi izterjave terjatev iz naslova zapadlih in neplačanih obveznosti po naročniški pogodbi, pooblašča izvajalca ali katerokoli drugo osebo, ki s cesijo ali kakšnim drugim pravnim poslom pridobi pravice iz naročniške pogodbe, da pri pristojnih organih opravi poizvedbe o prebivališču, zaposlitvi, EMŠO in davčni številki ter podatkih o premoženjskem stanju naročnika.
8. REKLAMACIJE STORITEV
8.1.
Izvedbo izvajalčevih storitev ali izvedbo del njegovih morebitnih podizvajalcev lahko naročnik reklamira v roku 15 dni od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje izvajalca oziroma njegovih podizvajalcev, vendar najpo¬zneje v tridesetih (30) dneh od izdaje računa ali od dne, ko se je zgodil sporni dogodek, ki je predmet ugovora, pri čemer se šteje, da je ugovor pravočasen tudi, če je vložen zadnji dan pritožbenega roka priporočeno po pošti. Če bi se rok iztekel na soboto, nedeljo, praznik ali dela prost dan, je ugovor pravočasen, če je vložen prvi naslednji delovni dan. Zaradi zagotavljanja pravnega varstva potrošnika, je najprimernejše, da naročnik poda reklamacijo, ki vsebuje navedbo podatkov o naročniku, v pisni obliki. Izvajalec se zavezuje pisno odgovoriti na reklamacijo v roku petnajstih (15) dni po seznanitvi z njeno vsebino. V kolikor bo reklamacija upravičena in bo v izvajalčevi moči, da vzrok odpravi, se izvajalec v okviru možnosti zavezuje poskrbeti za čimprejšnjo odpravo vzroka reklamacije.
8.2.
Morebitna naročnikova reklamacija ne zadrži plačila računov za storitve v nespornem delu. Če naročnik v primeru upravičene reklamacije, ki je posledica nepravilnosti ali pomanjkljivosti na strani izvajalca, ni mogel uporabljati storitev neprekinjeno več kot oseminštirideset (48) ur v posameznem tekočem mesecu, se mu lahko sorazmerno zniža mesečni znesek plačila, pri čemer takšno morebitno znižanje v skupnem znesku ne more preseči pogodbene višine mesečnega plačila. Preki¬nitev ali zmanjšana dostopnost storitev mora biti na ustrezen način prijavljena in evidentirana v izvajalčevem sistemu za spremljanje napak. V primeru upravičene reklamacije in znižanja mesečnega plačila, bo izvajalec naročniku povrnil zniža¬nju ustrezen del zneska plačila za storitve tako, da bo priznani znesek naročniku priznal kot dobropis na njegovem dolžniškem računu, katerega bo upošteval ob naslednjem obračunu storitev.
9. PLAČEVANJE STORITEV
9.1.
Naročnik se obvezuje redno in pravočasno plačevati mesečne in drugače obraču¬nane zneske plačil za storitve po tej pogodbi. Roki za pravočasno plačilo storitev so navedeni na izvajalčevih računih za opravljene storitve.
9.2.
Plačilo storitev izvajalec naročniku zaračunava mesečno v skladu s svojo poslovno politiko. Naročnik je dolžan poravnati svoje obveznosti za celotni mesec, če ima storitev pavšalni mesečni znesek in je bil morebitni odklop narejen po petnaj¬stem (15.) dnevu v posameznem mesecu oziroma je bil priklop naročnikovega komunikacijskega priključka izveden pred in vključno s petnajstim (15.) dnem v posameznem mesecu. V primeru, da je naročnik priklopljen po 15. Dnem v me¬secu, se mu naročnina na storitev za tekoči mesec ne obračuna. Naročnik, ki se naroči na dodatno storitev, ki jo izvajalec ponuja brez časovne vezave, je dolžan prvi mesec plačati pavšalni znesek za to storitev v celotnem znesku po veljavnem ceniku, čeprav naročnik zahteva odklop pred 15. dnem v prvem mesecu. Naročnik je dolžan poravnati vse izvajalčeve stroške postopka opominjanja in stroške vseh izvajalčevih dejanj, ki jih v času po zapadlosti obveznosti naročnika izvede zaradi neizpolnitve obveznosti naročnika, oziroma zaradi uveljavljanja svoje pravice do poplačila terjatev do naročnika.
9.3.
Naročnik ima v primeru svojega nestrinjanja s količino in vrsto storitev, ki so mu zaračunane, možnost, da v petnajstih dneh (15) od prejema računa oziroma naj¬kasneje v tridesetih (30) dneh od izdaje računa, če operaterju predloži razloge, zakaj se z računom ni mogel seznaniti prej, pošlje obrazložen pisni ugovor na sedež izvajalca.
Če naročnik zahteva izpis razčlenjenega računa, začne rok iz prvega odstavka tega člena teči ob prejemu razčlenjenega računa.
Če naročnik ugovora ne vloži v danem roku za ugovor zoper izdani račun, pravica do ugovora preneha.
10. CENE STORITEV IN OBRAČUN STORITEV
Cene storitev so navedene v ceniku, ki je priloga k tem Splošnim pogojem in je objavljen na spletnih straneh in na sedežu izvajalca. O spremembah cen izvajalec obvešča naročnike pisno in/ali na spletnih straneh in/ali na svojem informacijskem televizijskem kanalu.
11. ODKLOP NAROČNIKA IN ODSTOP OD POGODBE
11.1.
Izvajalec lahko kadarkoli odklopi naročnikov priključek iz svojega omrežja in odstopi od pogodbe, zlasti če:
• izvajalec na naročnikovem območju preneha opravljati storitve, ki jih naročniku zagotavlja skladno z naročniško pogodbo,
• naročnik ravna v nasprotju z določili naročniške pogodbe ali Splošnih pogojev izvajalca,
• naročnik ovira izvajalca pri dostopu do elementov komunikacijskega omrežja in izvedbi posegov za vzpostavljanje in tekoče vzdrževanje priključkov na iz¬vajalčevo omrežje,
• naročnik s svojimi ravnanji povzroča motnje na izvajalčevem omrežju.
11.2. Začasni odklop
Na zahtevo naročnika in na njegove stroške je izvajalec dolžan začasno odklopiti naročnika z omrežja. Začasen odklop lahko traja največ šest (6) mesecev od dne¬va začasnega odklopa. Med dvema začasnima odklopoma na zahtevo naročnika mora preteči najmanj šest (6) mesecev. V primeru sklenitve naročniške pogodbe za določeno minimalno časovno obdobje veljavnosti pogodbe, se obdobje zača¬snega odklopa naročnika ne šteje v časovno obdobje vezave veljavnosti pogodbe. O zahtevi po začasnem odklopu je naročnik dolžan pisno obvestiti izvajalca naj¬manj trideset (30) dni pred odklopom. Pogoj za izvedbo začasnega odklopa so poravnane vse zapadle naročnikove obveznosti do izvajalca.
11.3. Odstop od naročniške pogodbe
Naročnik lahko kadarkoli odstopi od naročniške pogodbe s podajo pisne izjave in odpovednim rokom v trajanju enega (1) meseca od dneva podaje odpovedi pogodbe oziroma, v primeru sklenitve pogodbe za določeno minimalno obdobje veljavnosti, po poteku roka vezave veljavnosti naročniškega razmerja. Ne glede na odpoved naročniške pogodbe je naročnik dolžan v celoti poravnati svoje obveznosti do izvajalca nastale do dneva prenehanja veljavnosti pogodbe in odklopa naročnika iz izvajalčevega omrežja.
11.4. Odklop neplačnika (začasno-do poplačila obveznosti)
Če naročnik ne izpolni svojih obveznosti iz naslova plačila storitev skladno z naročniško pogodbo v roku 60 dni od datuma zapadlosti najstarejšega neplača¬nega računa, bo izvajalec začasno odklopil storitve po tej pogodbi do izpolnitve naročnikovih obveznosti. Stroški odklopa in naknadnega ponovnega priklopa naročnika na omrežje izvajalca v celoti bremenijo naročnika.
Naročnik mora, če želi, da ga izvajalec priklopi nazaj na omrežje, poravnati vse svoje obveznosti in poslati potrdilo o plačilu potrditi po pošti naslovljeni na raču¬novodstvo službo izvajalca, po faksu ali po elektronski pošti na izterjava@WiFiPoint.si
Izvajalec bo ponovni vklop opravil v najkrajšem možnem času (najkasneje na¬slednji delovni dan).

11.5. Odklop neplačnika in odstop od pogodbe
Če naročnik po izvedenem začasnem odklopu zaradi neizpolnitve finančnih obveznosti iz naslova plačila storitev skladno z naročniško pogodbo v roku 8 dni ne izpolni svojih obveznosti, ga izvajalec trajno odklopi iz izvajalčevega omrežja in preneha z dobavo naročenih storitev.
V primerih iz prvega odstavka te točke izvajalec odstopi od naročniške pogodbe s prodajo pisne izjave o prenehanju veljavnosti predmetne pogodbe.
Stroški trajnega odklopa v celoti bremenijo naročnika.
11.6. Vračilo opreme
Naročnik je dolžan ob prenehanju naročniške pogodbe izvajalcu vrniti celotno opremo, ki jo je v uporabo prevzel ob sklenitvi naročniške pogodbe. V primeru, da naročnik predmetne opreme v 15 dneh od prenehanja veljavnosti naročniške pogodbe ne bi vrnil izvajalcu, se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu na podlagi izdanega računa povrnil celotno vrednost nevrnjene opreme.


Načrtujte vaš naslednji izlet z našo spletno aplikacijo www.wifipoint.net